หน้าหลัก

 

ajronnachai
นายเศรษฐวิฐฬ์  คงกะพันธ์
rokong@rpu.ac.th
rkongkaphan@gmail.com

บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย