การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

 อ.ผู้สอน: อ.เศรษฐวิฐฬ์  คงกะพันธ์

100-021   การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจ                        3 (3-0-6)

             Supply Chain and Logistics Management for Business

             วิชาบังคับร่วม  :  ไม่มี

    ระบบการจัดส่งสินค้า และบริการ จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกระบวนการจัดซื้อ การบริหารคลังสินค้า การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการบูรณาการและการประสานงานร่วมมือกัน ตั้งแต่ผู้ส่งมอบวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้แทนจำหน่าย จนกระทั่งผู้บริโภค